บริษัท ทีชเชอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเพลสเม้นท์ จำกัด บริการรับเหมา ครูชาวต่างชาติ สอนพิเศษ ทุกแขนงวิชา จัดค่ายภาษาอังกฤษ ทัศนศึกษา เรื่องวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน Tel : 086-3519461

บริการรับเหมาครูชาวต่างชาติ

บริการรับเหมาครูต่างชาติ

บริการรับเหมาครูต่างชาติ จัดค่ายอบรมภาษาอังกฤษ และเปิดสอนพิเศษทุกแขนงวิชาให้กับโรงเรียน นิติบุคคล องค์การของรัฐและเอกชน 

ครูเจ้าของภาษา (Native English Speaker) และที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา พร้อมด้วยคุณสมบัติ และประสบการณ์การทำงานอายุระหว่าง 22 – 50 ปี 

 ครูต่างชาติของทางบริษัทฯ มีการสอบวัดระดับผล และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร TEFL หรือ TESOL จึงทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี