บริษัท ทีชเชอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเพลสเม้นท์ จำกัด

ขอบข่ายการบริการ

บริษัท ทีชเชอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเพลสเม้นท์ จำกัด ​

  •  Recruiting Teachers (บริการรับเหมาครูชาวต่างชาติ)
  • Private Tutoring (บริการสอนพิเศษทุกแขนงวิชา)
  • English Camps and Filed Trip (บริการจัดค่ายภาษาอังกฤษ ทัศนศึกษา)
  • Visa and Work Permit (บริการเรื่องวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน)