บริษัท ทีชเชอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเพลสเม้นท์ จำกัด บริการรับเหมา ครูชาวต่างชาติ สอนพิเศษ ทุกแขนงวิชา จัดค่ายภาษาอังกฤษ ทัศนศึกษา เรื่องวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน Tel : 086-3519461

ขอบข่ายการบริการ

บริษัท ทีชเชอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเพลสเม้นท์ จำกัด ​

 

  1.  Recruiting Teachers (บริการรับเหมาครูชาวต่างชาติ)
  2. Private Tutoring (บริการสอนพิเศษทุกแขนงวิชา)
  3. English Camps and Filed Trip (บริการจัดค่ายภาษาอังกฤษ ทัศนศึกษา)
  4. Visa and Work Permit (บริการเรื่องวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน)